REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Vouchere Cadou”

Descarca Regulament Concurs „Vouchere Cadou”

TOTAL RACE GROUP SRL

(perioada: 24.05.2024 – 30.06.2024)

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale „Vouchere cadou”, (denumita in continuare “Campania”) este TOTAL RACE GROUP SRL („Organizatorul”), cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii nr. 69A, 060933 , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5640/2010, cod fiscal 27012724 .

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe www.echingi.com / www.lanturimacara.ro sau printr-o solicitare scrisa la adresa Organizatorului din Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti.

2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe www.echingi.com/regulamente, www.lanturimacara.ro/regulamente inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 1. III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, si este destinat exclusiv clientilor Total Race in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 24.05.2024, ora 14:00:01 – 30.06.2024, ora 23:59:59.

 1. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie care au facut cumparaturi pe platforma online www.echingi.com / www.lanturimacara.ro si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorului desemnati.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare abilitate, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

 1. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii si modalitati de inscriere in Campanie

5.2 Pentru inscrierea in cadrul Campaniei, Participantii trebuie:

 • sa indeplineasca conditiile de participare conform prezentului Regulament, Sectiunea 4;
 • sa aiba cel putin o comanda procesata si livrata pe www.echingi.com / www.lanturimacara.ro
 • sa trimita 3 fotografii cu ultima comanda primita de la Total Race printr-una dintre cele 2 modalitati: 1) pe adresa de e-mail: comenzi@totalrace.ro
  2) pe WhatsApp: 0728 305 610

5.3 Fiecare participant unic, identificat pe baza adresei de e-mail sau a numarului de WhatsApp, are dreptul la o singura inscriere in Campanie. In cazul inscrierii prin mai multe inregistrari, doar prima inregistrare, din punct de vedere cronologic, va fi considerata unica si va intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei.

5.4 Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in campanie.

5.5 Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in aceasta Campanie.

5.6 Prin inscrierea materialelor in Campanie, participantii isi exprima acordul potrivit caruia in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat, dupa data incheierii campaniei, pe retelele de socializare / canale de mediatizare, fara a avea in schimb vreo pretentie financiara si/sau de alta natura. Astfel, Participantul cesioneaza Organizatorului drepturile de autor recunoscute de legea romana asupra materialului inscris in Campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in Campanie.

5.7 Validarea inscrierilor

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa:

– respecte toate conditiile din Sectiunea 4 si din Sectiunea 5;

– fie efectuate doar in perioada desfasurarii Campaniei: 24.05.2024, ora 14:00:01 – 30.06.2024, ora 23:59:59.

– contina materiale incarcate care sa respecte tema Campaniei.

 1. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate 8 premii constant in 8 vouchere in valoare totala de

de lei TVA inclus. Premiile sunt urmatoarele:

 • 3 vouchere in valoare de 249 lei

 • 5 vouchere in valoare de 149 lei

6.2 Voucherele pot fi folosite pe magazinul online www.totalblue.ro.

6.3 Castigatorii din cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

6.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant unic, poate castiga un singur premiu acordat prin tragere la sorti pe toata durata campaniei.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti,in data de 01.07.2024 si vor fi anuntati pe Facebook si magazinele online in data de 01.07.2024.

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei „Vouchere Cadou” se va efectua prin intermediul website-ului https://commentpicker.com.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

– 8 castigatori si 2 rezerve. Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma

procesului de validare descris in Sectiunea 8 a prezentului Regulament.


VIII.
SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, dar nu mai tarziu de 01.07.2024, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Situatii de contactare ale castigatorului:

 1. Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj privat, in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii ca au fost desemnati potential castigatori ai premilor din cadrul Campaniei. Participantilor li se vor solicita sa transmita urmatoarele informatii: [nume], [prenume], [numar de telefon], [adresa de email]. Dupa receptionarea acestora, Organizatorul/Organizatorul va incepe procesul de contactare Telefonica pentru validarea castigatorilor.

8.3 Dupa contactarea castigatorului prin una dintre metodele descrise mai sus, va fi contactat la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorului; numarul de telefon al potentialilor castigatori serveste pentru identificarea si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare, va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor.

8.4 Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii. In cazul in care Participantul nu trimite datele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.5 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termern de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.6 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul si nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.8 Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise/pentru informatiile transmise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator.

8.9  Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

8.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare..

8.11 Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de pagina magazinului online a Total Race (www.echingi.com) intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

8.12 Voucherele vor fi expediate castigatorilor pe adresele de e-mail sau pe numerele de WhatsApp indicate.

8.13 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 1. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul e obligat sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorului in conformitate cu prevederile fiscal in vigoare si aplicabile, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 1. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

* Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail/ contul de Facebook inscris in Campanie;

* Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

* Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

* Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

* Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

* Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii de Facebook, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

* Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

* Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

10.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10.4 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

10.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 1. SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

XIV. SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Vouchere Cadou” – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

TOTAL RACE GROUP SRL cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii nr. 69A,  sector 6, 060933, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5640/2010, avand Codul Unic de inregistrare 27012724 (denumita in continuare „Operatorul„),

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SC TOTAL RACE GROUP SRL, adresa: Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, telefon: 0728 305 610 Sau prin email comenzi@totalrace.ro.
II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume, Prenume, Telefon , Adresa de email

in plus, pentru castigator:

(i) adresa postala, pentru livrarea premiului;

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Campaniei;

 2. desemnarii si validarii castigatorului;

 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin in momentul de inscrierii in campanie, conform mecanismului descris in prezentul regulament.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 25 de zile calendaristice de la incheierea Campaniei promotionale.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 25 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei promotionale, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campaniei promotionale „Vouchere Cadou”.

Datele cu caracter personal ale castigatorului vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoarede la data colectarii acestora, pana la primirea premiului de catre castigator.La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorului Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0728 305 610 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bulevardul Uverturii nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email comenzi@totalrace.ro .

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.